Regulamin

 

REGULAMIN IMPREZY 

II PODKARPACKIE POKAZY LOTNICZE POLITECHNIKA RZESZOWSKA I PRZYJACIELE RZESZÓW-JASIONKA 2016 

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

§1

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy - II Podkarpackie Pokazy Lotnicze Politechnika Rzeszowska i Przyjaciele Rzeszów - Jasionka 2016, (zwanト dalej: „Imprezト”), bト囘ト przebywaト w miejscu Imprezy, w tym na terenie Oナ孑odka KsztaナDenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Portu lotniczego Rzeszów-Jasionka i Aeroklubu Rzeszowskiego (zwanego dalej: „Terenem”), na którym bト囘zie przeprowadzana Impreza. Teren (dla caナFj) Imprezy oznaczony zostaナ w zaナてczniku do niniejszego Regulaminu.
 2. WナBナ嫩icielem terenu Imprezy jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ナ「kasiewicza, spóナLa Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka oraz Aeroklub Rzeszowski.
 3. Planowany termin przeprowadzenia Imprezy: 25 czerwca 2016 r. DokナBdny program Imprezy,
  w tym godziny wejナ崙 na Teren Imprezy oraz godzina rozpoczト冂ia Imprezy bト囘ト ogナBszane odrト冀nie.
 4. Regulamin okreナ嬪a prawa i obowiトzki Organizatora i osób, przy pomocy których realizuje zadania zwiトzane z przeprowadzeniem Imprezy, a takナシe prawa i obowiトzki Uczestników Imprezy.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeナгtwa poprzez okreナ嬪enie zasad zachowania siト osób obecnych na Terenie Imprezy i korzystania przez nie z Terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a takナシe urzトdzeナ, znajdujトcych siト na nim.
 6. Organizatorem Imprezy jest Politechnika Rzeszowska im. I. ナ「kasiewicza.
 7. Regulamin jest wydany przez Brend Group Sp. z o.o. dziaナBjトcト w imieniu wナBsnym i Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ナ「kasiewicza z siedzibト w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-959 Rzeszów, adres: al. Powstaナców Warszawy 12 przy kompleksowej organizacji powyナシszego wydarzenia.
 8. Kaナシda osoba przebywajトca w miejscu Imprezy oraz w czasie trwania Imprezy zobowiトzana jest do zachowania siト w sposób niezagraナシajトcy bezpieczeナгtwu innych osób oraz przestrzegania poniナシszych postanowieナ Regulaminu. Osoby uczestniczトce w Imprezie zwane sト dalej ナてcznie „Uczestnikami”, a kaナシda z nich indywidualnie „Uczestnikiem”.
 9. Wstト冪 na Teren Imprezy przysナVguje wszystkim osobom speナOiajトcym warunki niniejszego Regulaminu.
 10. Wejナ嫩ie i przebywanie osób na Terenie Imprezy oznacza bezwzglト囘nト akceptacjト treナ嫩i Regulaminu.
 11. Uナシyte w Regulaminie okreナ嬪enia oznaczajト:
  • „Identyfikator Specjalny” oznacza identyfikator wydawany przed wejナ嫩iem na Teren Imprezy, przez Organizatora. Identyfikator okreナ嬪a Sektor, do których okreナ嬪ony podmiot ma wstト冪.
  • „Sektory” oznaczajト specjalne strefy na Terenie Imprezy.
  • „SナVナシby Porzトdkowe i SナVナシby Informacyjne” oznacza powoナBne przez Organizatora osoby lub kierownika do spraw bezpieczeナгtwa, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujトcych siト identyfikatorem, do dbania o bezpieczeナгtwo osób uczestniczトcych w Imprezie, w tym do kontroli uprawnieナ Uczestników do wstト冪u na Teren Imprezy. CzナPnkowie SナVナシb Porzトdkowych i SナVナシb Informacyjnych posiadajト identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierajトce: nazwト wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografiト, okres waナシnoナ嫩i, pieczト卞 i podpis wystawcy. Organizator informuje, ナシe w jego imieniu za SナVナシby Porzトdkowe i SナVナシby Informacyjne Imprezy odpowiadajト pracownicy Agencji Ochrony Hektor.
  • „Kierownik do spraw bezpieczeナгtwa” - oznacza osobト wyznaczonト przez Organizatora, reprezentujトcト go w zakresie zapewnienia bezpieczeナгtwa uczestnikom imprezy masowej.

 

§2

 1. Wstト冪 na Teren Imprezy jest nieodpナBtny.
 2. Wstト冪 na Imprezト osoby maナPletniej do lat 18 nastト冪uje wyナてcznie pod opiekト osoby peナOoletniej. Osoba maナPletnia, pozostaje pod opiekト osoby peナOoletniej do momentu opuszczenia Terenu Imprezy.
 3. Kaナシdy uczestnik Imprezy jest zobowiトzany do posiadania przy sobie dokumentu potwierdzajトcego toナシsamoナ崙 do celów zgodnych z niniejszym Regulaminem oraz Ustawト o bezpieczeナгtwie imprez masowych z dnia z dnia 20 marca 2009 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2139)
 4. Zabrania siト wnoszenia, uナシywania lub posiadania w trakcie Imprezy:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • materiaナów wybuchowych,
  • ナ孑odków odurzajトcych lub substancji psychotropowych,
  • wyrobów pirotechnicznych,
  • materiaナów poナシarowo niebezpiecznych,
  • przedmiotów wypeナOionych gazami lナシejszymi od powietrza (np. balonów z helem) oraz innych przedmiotów lub urzトdzeナ mogトcych siト unosiト w powietrzu (np. modeli latajトcych, latawców, lampionów) z wyナてczeniem przedmiotów lub urzトdzeナ, które uczestniczト w pokazach lotniczych,
  • kasków,
  • pojemników na pナZny lub na produkty spoナシywcze wykonanych z twardego materiaナV, w szczególnoナ嫩i ze szkナB,
  • pojemników sナVナシトcych do rozpylania substancji ナシrトcych, farbujトcych lub gazu,
  • parasoli, które posiadajト ostre zakoナczenie,
  • wskaナコników laserowych lub innych urzトdzeナ emitujトcych ナ孩iatナP laserowe.
 5. Interpretacja co jest przedmiotem niebezpiecznym naleナシy do pracowników SナVナシby Porzトdkowej i Informacyjnej.
 6. Zabrania siト wnoszenia na Teren Imprezy napojów zarówno alkoholowych, jak i bezalkoholowych z wyナてczeniem wody w oryginalnie zamkniト冲ych przez producenta plastikowych butelkach o pojemnoナ嫩i do 1,5 litra oraz napojów w butelkach plastikowych o pojemnoナ嫩i do 0,5 litra, w tym mleka, przeznaczonych dla dzieci uczestniczトcych w Imprezie w wieku do 7 lat, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzajトcego wiek dziecka.
 7. Osobom obecnym na Imprezie zabrania siト wnoszenia na teren Imprezy kamer oraz aparatów fotograficznych w celu utrwalania materiaナów z koncertu poprzez nagrywanie.
 8. SナVナシby Porzトdkowe w imieniu Organizatora prowadzト depozyt przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione.
 9. Zakazuje siト wprowadzania pojazdów oraz psów i innych zwierzトt na Teren Imprezy (z wyjトtkiem psów przewodników).
 10. Organizator Imprezy lub przedstawiciel sナVナシby porzトdkowej moナシe odmówiト wstト冪u na Imprezト oraz przebywania na niej:
  • osobie, wobec której zostaナP wydane orzeczenie zakazujトce wstト冪u na imprezト masowト lub zobowiトzujトce do powstrzymania siト od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sトd wobec skazanego w zwiトzku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolnoナ嫩i albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 paナコdziernika 1982 r. o postト冪owaniu w sprawach nieletnich, a takナシe osobie, wobec której zostaナ wydany zakaz zagraniczny w przedmiocie zakazu wstト冪u na imprezト masowト,
  • osobie znajdujトcej siト pod widocznym wpナZwem alkoholu, ナ孑odków odurzajトcych, substancji psychotropowych lub innych podobnie dziaナBjトcych ナ孑odków lub substancji,
  • osobie posiadajトcej broナ lub inne niebezpieczne przedmioty (w tym butelki szklane i plastikowe, noナシe itp.), materiaナZ wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiaナZ poナシarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe, ナ孑odki odurzajトce lub substancje psychotropowe,
  • osobie zachowujトcej siト agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzajトcej zagroナシenie dla bezpieczeナгtwa lub porzトdku publicznego.
 11. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdujト siト na Terenie Imprezy zobowiトzane sト stosowaト siト do poleceナ porzトdkowych lub wezwaナ porzトdkowych SナVナシb Porzトdkowych, Kierownika do spraw bezpieczeナгtwa oraz innych uprawnionych podmiotów, w tym Policji, straナシy gminnej (miejskiej) oraz ナサandarmerii Wojskowej.
 12. Zakazuje siト podczas Imprezy:
  • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle lub urzトdzenia nieprzeznaczone do powszechnego uナシytku, szczególnie fasady, pナPty, mury, zamkniト冂ia, urzトdzenia oナ孩ietleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
  • korzystania z urzトdzeナ znajdujトcych siト na Terenie Imprezy niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz niszczenia infrastruktury,
  • wchodzenia na obszary, niezgodnie z Regulaminem, które sト niedopuszczone dla uczestników Imprezy (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia wewnト冲rzne, pomieszczenia sナVナシbowe),
  • rzucania przedmiotami lub wylewania pナZnów, w szczególnoナ嫩i w kierunku innej osoby lub na Terenie Imprezy w tym terenie wokóナ sceny,
  • uナシywania wulgarnego i obraナコliwego sナPwnictwa, ナ孅iewania obscenicznych piosenek lub naruszajトcych dobre obyczaje i obraナシania jakichkolwiek osób,
  • podejmowania dziaナBナ celem uniemoナシliwienia lub utrudnienia rozpoznania osoby, w szczególnoナ嫩i poprzez uナシycie elementu odzieナシy lub przedmiotu do zasナBniania twarzy,
  • rozniecania i podsycania ognia, zapalania ナ孑odków pirotechnicznych lub innych ナ孑odków ナBtwopalnych oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  • pisania na budowlach, urzトdzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
  • spoナシywania napojów o zawartoナ嫩i alkoholu powyナシej 3,5% oraz zaナシywania ナ孑odków odurzajトcych lub substancji psychotropowych,
  • zaナBtwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaナ嬶iecania Terenu Imprezy,
  • wyraナシania lub rozpowszechniania haseナ, sloganów, symboli lub materiaナów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i innych stanowiトcych atak na godnoナ崙 ludzkト,
  • dziaナBlnoナ嫩i o charakterze komercyjnym, politycznym, marketingowym, a takナシe prowadzenia wszelkich zbiórek pieniト卩シnych lub podejmowania innych dziaナBナ promocyjnych lub protestacyjnych, bez wzglト囘u na ich komercyjny charakter, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora bトdナコ osoby upowaナシnionej przez Organizatora,
  • wnoszenia i rozpowszechniania na Terenie Imprezy ulotek lub innych materiaナów o charakterze promocyjnym, politycznym lub reklamowym bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora,
  • blokowania przejナ崙, ciトgów komunikacyjnych oraz dróg ewakuacyjnych,
  • przebywania osób w innych miejscach niナシ te, które zostaナZ w tym celu wyznaczone, co moナシe skutkowaト powstaniem ryzyka utraty ナシycia lub zdrowia,
  • utrwalania w jakikolwiek sposób koncertów zespoナów muzycznych wystト冪ujトcych na scenie podczas Imprezy.
 13. W przypadku zauwaナシenia poナシaru lub innego zagroナシenia osoby obecne na Terenie Imprezy powinny:
  • natychmiast powiadomiト sナVナシby porzトdkowe lub inne uprawnione podmioty,
  • stosowaト siト do poleceナ sナVナシb porzトdkowych oraz komunikatów nadawanych przez sprzト冲 nagナBナ嬾iajトcy,
  • kierowaト siト do wyjナ崙 ewakuacyjnych,
  • unikaト paniki,
  • nie utrudniaト dziaナBナ SナVナシbom Ratowniczym oraz innym uprawnionym podmiotom,
 14. W przypadku zauwaナシenia poナシaru lub innego zagroナシenia wナBナ嫩iciele, najemcy lub uナシytkownicy jakiegokolwiek obiektu o charakterze wystawienniczym, gastronomicznym, handlowym, rozrywkowym lub innego znajdujトcego siト na Terenie Imprezy powinni:
  • natychmiast powiadomiト o zagroナシeniu osoby przebywajトce w danym obiekcie,
  • natychmiast powiadomiト o zagroナシeniu sナVナシbト porzトdkowト i informacyjnト oraz najbliナシszト jednostkト Straナシy Poナシarnej, Policji, straナシy gminnej (miejskiej) lub ナサandarmerii Wojskowej wskazujトc jednoczeナ嬾ie dokナBdnト informacjト na temat rodzaju oraz lokalizacji zagroナシenia,
  • usunトト wszelkie osoby z miejsca gdzie wystト冪uje zagroナシenie,
  • odciトト dopナZw energii elektrycznej,
  • usunトト materiaナZ ナBtwopalne oraz pojemniki ze sprト卩シonymi gazami,
  • przystトpiト do gaszenia poナシaru przy uナシyciu sprzト冲u gaナ嬾iczego znajdujトcego siト na wyposaナシeniu danego obiektu lub zabezpieczyト rejon zagroナシenia do czasu przybycia wナBナ嫩iwych sナVナシb ratowniczych.

 

§3

 1. SナVナシby Informacyjne sト zobowiトzane do:
  • informowania uczestników imprezy masowej o umiejscowieniu punktów medycznych, sanitarnych, gastronomicznych,
  • informowania uczestników imprezy masowej o wymogach bezpieczeナгtwa okreナ嬪onych przez organizatora i udogodnieniach dla uczestników imprezy,
  • izolowania stref i rejonów nieprzeznaczonych dla publicznoナ嫩i,
  • nadzorowania bezpiecznego wejナ嫩ia i wyjナ嫩ia z Terenu Imprezy masowej,
  • obserwacji obszarów potencjalnego zagroナシenia,
  • przeciwdziaナBnia nadmiernemu zagト冱zczaniu osób,
  • reagowania na próby ナBmania regulaminu imprezy i regulaminu obiektu lub terenu oraz informowanie o takich przypadkach siナ porzトdkowych,
  • reagowania na skargi skナBdane przez uczestników imprezy.
 2. SナVナシby Porzトdkowe sト uprawnione do:
  • sprawdzania uprawnieナ do przebywania na Imprezie,
  • legitymowania osoby w celu ustalenia jej toナシsamoナ嫩i,
  • przeglトdania zawartoナ嫩i bagaナシy, odzieナシy osób, w przypadku podejrzenia, ナシe osoby te wnoszト lub posiadajト niebezpieczne przedmioty lub napoje alkoholowe lub bezalkoholowe, o których mowa w 2 pkt 4.
  • wydawania poleceナ porzトdkowych osobie zakナócajトcej porzトdek publiczny lub zachowujトcej siト niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania takich poleceナ – wezwania porzトdkowego takiej osoby do opuszczenia Imprezy;
  • stosowania siナZ fizycznej w postaci chwytów obezwナBdniajトcych oraz podobnych technik obrony w przypadku zagroナシenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na czナPnka SナVナシb Porzトdkowych, Uczestnika lub kaナシdト innト osobト, zgodnie z przepisami powszechnie obowiトzujトcego prawa,
  • ujト冂ia, w celu niezwナPcznego przekazania Policji, osób stwarzajトcych bezpoナ孑ednie zagroナシenie dla ナシycia lub zdrowia ludzkiego, a takナシe chronionego mienia.
 3. CzナPnkowie sナVナシb porzトdkowych lub funkcjonariusze Policji sト upowaナシnieni do przeprowadzania kontroli Uczestników Imprezy, w tym do przeprowadzania kontroli z wykorzystaniem ナ孑odków technicznych. W szczególnoナ嫩i kontrola, o której mowa w zdaniu poprzedzajトcym, moナシe byト przeprowadzona w celu ustalenia, czy Uczestnik znajduje siト w stanie po uナシyciu lub pod wpナZwem alkoholu, ナ孑odków odurzajトcych, psychotropowych lub innego ナ孑odka o podobnym dziaナBniu lub w posiadaniu broni, materiaナów wybuchowych lub innych niedozwolonych przedmiotów. Odmowa poddania siト kontroli moナシe skutkowaト odmowト wstト冪u na teren Imprezy albo nakazem opuszczenia terenu Imprezy.
 4. Czynnoナ嫩i, o których mowa w 3 pkt. 1 oraz 2 Regulaminu, powinny byト wykonywane
  w sposób zapewniajトcy poszanowanie godnoナ嫩i ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby,
  w stosunku do której zostaナZ podjト冲e.

 

§4

 1. Organizator jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególnoナ嫩i zachowania osób, za pomocト urzトdzeナ rejestrujトcych obraz i dナコwiト冖.
 2. Organizatorzy wyznaczajト Sektory Imprezy zwane strefami w tym:
  • zaplecze techniczno - socjalne (sektor specjalny),
  • widownia – miejsca stojトce,
  • zespoナZ wejナ嫩ia gナównego,
  • punkty staナFgo zabezpieczenia przez sナVナシby ochronne (sektor specjalny),
  • Strefa Funduszy Europejskich,
  • Strefa Doliny Lotniczej,
  • Strefa Statyczna Samolotów,
  • Strefa Ekspozycji Naziemnej,
  • Strefa Zabaw dla dzieci
  • Strefa gastronomii,
  • Strefy specjalne niedostト冪ne dla Uczestników
 3. Wstト冪 do wybranych specjalnych Sektorów majト osoby legitymujトce siト Identyfikatorem Specjalnym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoナ嫩i za rzeczy, które zostaナZ pozostawione na Terenie Imprezy.
 5. WナBナ嫩iciele, najemcy lub uナシytkownicy jakiegokolwiek obiektu o charakterze gastronomicznym znajdujトcego siト na Terenie Imprezy zobowiトzani sト do:
  • zapewnienia bezpieczeナгtwa osobom korzystajトcym z ich obiektów,
  • zapewnienia aby w swoich obiektach posiadali sprawny sprzト冲 gaナ嬾iczy z oznaczonym terminem ostatniej legalizacji
  • przestrzegania warunków okreナ嬪onych w aktualnie obowiトzujトcych przepisach.

 

§5

 1. Zgodnie z obowiトzujトcym prawem na Organizatorze spoczywa obowiトzek zapewnienia bezpieczeナгtwa osobom przebywajトcym na Terenie Imprezy w czasie jej trwania. W szczególnoナ嫩i Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpoナシarowe, udostト冪nia pomoc medycznト oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu lub zmiany programu pod wzglト囘em artystycznym lub czasowym Imprezy z uzasadnionych powodów, niezaleナシnych od nich.
 3. Organizator informuje, ナシe osoby przebywajトce na Terenie Imprezy mogト byト naraナシone na ciトgナF przebywanie w strefie bardzo znacznego natト卩シenia dナコwiト冖ów, które mogト spowodowaト uszkodzenie sナVchu, jak równieナシ w strefie dziaナBnia ナ孩iateナ stroboskopowych i efektów laserowych, które mogト spowodowaト dolegliwoナ嫩i wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeナгtwo naraナシone sト kobiety w ciトナシy, oraz osoby chore na epilepsjト. Organizator informuje, ナシe w trakcie wystト冪ów nastト冪uje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania siト) fal dナコwiト冖owych, na które szczególnie naraナシone sト dzieci, w szczególnoナ嫩i do ukoナczenia pierwszego roku ナシycia. W razie jakichkolwiek wトtpliwoナ嫩i kaナシdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyナシej powinny zasiト冏nトト odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjト冂iem decyzji o przebywaniu na Terenie Imprezy. Z uwagi na moナシliwe intensywne, chwilowe, natト卩シenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy rozwaナシenie uナシycia specjalistycznych ochronników sナVchu.
 4. Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu imprezy, a zwナBszcza zachowaナ publicznoナ嫩i.
 5. Materiaナ zarejestrowany za pomocト urzトdzeナ, o których mowa w punkcie 4 stanowiト moナシe dowód sナVナシトcy do wszczト冂ia postト冪owania karnego.
 6. Organizator moナシe równieナシ utrwalaト, transmitowaト oraz rozpowszechniaト przebieg Imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora, sponsorów, partnerów i patronów medialnych Imprezy. Organizator lub odpowiednio sponsor, partner i patron medialny moナシe korzystaト z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiajトcego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywajトcej na Terenie Imprezy, bez ograniczeナ czasowych i terytorialnych, bez koniecznoナ嫩i zapナBty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji okreナ嬪onych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególnoナ嫩i poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
 7. Wejナ嫩ie na Teren Imprezy jest jednoznaczne z wyraナシeniem zgody na uナシycie swojego wizerunku do celów okreナ嬪onych w 5 pkt 4 - 6.

 

§6

 1. Podczas Imprezy majト zastosowanie przepisy karne znajdujトce siト w Rozdziale 9. Ustawy o bezpieczeナгtwie imprez masowych z dnia z dnia 20 marca 2009 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2139):
  • Kto nie wykonuje polecenia porzトdkowego lub wezwania, wydanego na podstawie niniejszej ustawy przez sナVナシby porzトdkowe lub sナVナシby informacyjne w czasie i w miejscu imprezy masowej oraz kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publicznoナ嫩i, podlega karze ograniczenia wolnoナ嫩i albo grzywny nie niナシszej niナシ 2000 zナ,
  • Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policjト lub ナサandarmeriト Wojskowト, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolnoナ嫩i albo grzywny nie niナシszej niナシ 2000 zナ,
  • Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe powyナシej 3,5 % podlega karze ograniczenia wolnoナ嫩i albo grzywny nie niナシszej niナシ 2000 zナ,
  • Kto, bト囘トc do tego zobowiトzany, nie przekazuje informacji dotyczトcej bezpieczeナгtwa imprezy masowej albo przekazuje informacjト nieprawdziwト w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolnoナ嫩i albo grzywny nie niナシszej niナシ 2000 zナ,
  • Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broナ, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r. poz. 576, z póナコn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiaナZ poナシarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiaナZ wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niナシ 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolnoナ嫩i albo pozbawienia wolnoナ嫩i od 3 miesiト冂y do lat 5,
  • Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera siト na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew ナシトdaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoナ嫩i albo pozbawienia wolnoナ嫩i do roku,
  • Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogトcy stanowiト zagroナシenie dla ナシycia, zdrowia lub bezpieczeナгtwa osób przebywajトcych na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa siト impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakナóca przebieg tej imprezy oraz kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalnoナ崙 cielesnト czナPnka sナVナシby porzトdkowej lub sナVナシby informacyjnej podlega grzywnie nie mniejszej niナシ 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolnoナ嫩i albo pozbawienia wolnoナ嫩i do lat 2.

 

§7

 1. Organizator ma prawo do ograniczenia zakresu programu pokazów w sytuacji wystトpienia przyczyn od niego niezaleナシnych (np. zナZch warunków atmosferycznych), ze wzglト囘ów bezpieczeナгtwa lub z innych uzasadnionych powodów.
 2. WナBナ嫩iciele, najemcy lub uナシytkownicy jakiegokolwiek obiektu o charakterze wystawienniczym, gastronomicznym, handlowym, rozrywkowym lub innego znajdujトcego siト na Terenie Imprezy ponoszト peナOト odpowiedzialnoナ崙 za wszelkie szkody wyrzトdzone w zwiトzku z dziaナBlnoナ嫩iト obiektu lub zaistnienie tam zdarzenia poナシarowego lub innego zagroナシenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoナ嫩i za szkody, które zostaナZ poniesione przez osoby przebywajトce na Terenie Imprezy w skutek nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu .
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoナ嫩i za szkody spowodowane przez osoby trzecie nie naleナシトce do jego sナVナシb oraz za szkody, które zaistniaナZ z powodu siナZ wyナシszej.
 5. W przypadku wyrzトdzenia szkody przez uczestnika Imprezy, Organizator moナシe dochodziト zwiトzanych z tym roszczeナ.
 6. Odpowiedzialnoナ崙 za osoby maナPletnie przebywajトce na Terenie Imprezy ponoszト ich peナOoletni opiekunowie.
 7. Wszelkie pojazdy zaopatrzeniowe, które wjeナシdナシajト na Teren Imprezy sト zobowiトzane do posiadania wymaganego przez prawo wyposaナシenia. Osoba kierujトca pojazdem tego rodzaju jest zobowiトzana do opuszczenia Terenu Imprezy do godziny 8.00 w dniu imprezy lub gdy polecenie opuszczenia Terenu Imprezy zostaナP wydane przez sナVナシbト porzトdkowト lub informacyjnト. W sytuacji nie zastosowania siト do polecenia nakazujトcego opuszczenie Terenu Imprezy pojazd moナシe zostaト usuniト冲y z Terenu Imprezy na koszt wナBナ嫩iciela i pozostawiony na parkingu zlokalizowanym poza Terenem Imprezy.
 8. Za korzystanie z ogólnodostト冪nych parkingów samochodowych P1 do P6 udostト冪nionych na potrzeby Uczestników pobiera siト jednorazowト opナBtト w wysokoナ嫩i 5 zナ/dzieナ za jeden pojazd.
 9. Dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej i goナ嫩i specjalnych dysponujトcych zaproszeniami udostト冪niony zostaje nieodpナBtny parking „PP” zlokalizowany na terenie Oナ孑odka KsztaナDenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.

 

§8

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje siト odpowiednie obowiトzujトce przepisy prawa.
 2. Regulamin wchodzi w ナシycie z chwilト jego ogナPszenia i obowiトzuje do momentu ogナPszenia przez Organizatorów oficjalnego zakoナczenia Imprezy.

Nasze serwisy uナシywajト informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystajトc z serwisu wyraナシasz zgodト na uナシywanie plikテウw cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglトdarki, ktテウre moナシesz zmieniト w dowolnej chwili. Wiト冂ej informacji odnoナ嬾ie plikテウw cookies.

Akceptujト