Regulamin

 

REGULAMIN IMPREZY 

II PODKARPACKIE POKAZY LOTNICZE POLITECHNIKA RZESZOWSKA I PRZYJACIELE RZESZÓW-JASIONKA 2016 

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

§1

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy - II Podkarpackie Pokazy Lotnicze Politechnika Rzeszowska i Przyjaciele Rzeszów - Jasionka 2016, (zwaną dalej: „Imprezą”), będą przebywać w miejscu Imprezy, w tym na terenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Portu lotniczego Rzeszów-Jasionka i Aeroklubu Rzeszowskiego (zwanego dalej: „Terenem”), na którym będzie przeprowadzana Impreza. Teren (dla całej) Imprezy oznaczony został w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem terenu Imprezy jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, spółka Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka oraz Aeroklub Rzeszowski.
 3. Planowany termin przeprowadzenia Imprezy: 25 czerwca 2016 r. Dokładny program Imprezy,
  w tym godziny wejść na Teren Imprezy oraz godzina rozpoczęcia Imprezy będą ogłaszane odrębnie.
 4. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i osób, przy pomocy których realizuje zadania związane z przeprowadzeniem Imprezy, a także prawa i obowiązki Uczestników Imprezy.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Terenie Imprezy i korzystania przez nie z Terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 6. Organizatorem Imprezy jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza.
 7. Regulamin jest wydany przez Brend Group Sp. z o.o. działającą w imieniu własnym i Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-959 Rzeszów, adres: al. Powstańców Warszawy 12 przy kompleksowej organizacji powyższego wydarzenia.
 8. Każda osoba przebywająca w miejscu Imprezy oraz w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegania poniższych postanowień Regulaminu. Osoby uczestniczące w Imprezie zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z nich indywidualnie „Uczestnikiem”.
 9. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje wszystkim osobom spełniającym warunki niniejszego Regulaminu.
 10. Wejście i przebywanie osób na Terenie Imprezy oznacza bezwzględną akceptację treści Regulaminu.
 11. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  • „Identyfikator Specjalny” oznacza identyfikator wydawany przed wejściem na Teren Imprezy, przez Organizatora. Identyfikator określa Sektor, do których określony podmiot ma wstęp.
  • „Sektory” oznaczają specjalne strefy na Terenie Imprezy.
  • „Służby Porządkowe i Służby Informacyjne” oznacza powołane przez Organizatora osoby lub kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy. Organizator informuje, że w jego imieniu za Służby Porządkowe i Służby Informacyjne Imprezy odpowiadają pracownicy Agencji Ochrony Hektor.
  • „Kierownik do spraw bezpieczeństwa” - oznacza osobę wyznaczoną przez Organizatora, reprezentującą go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej.

 

§2

 1. Wstęp na Teren Imprezy jest nieodpłatny.
 2. Wstęp na Imprezę osoby małoletniej do lat 18 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Osoba małoletnia, pozostaje pod opieką osoby pełnoletniej do momentu opuszczenia Terenu Imprezy.
 3. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość do celów zgodnych z niniejszym Regulaminem oraz Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia z dnia 20 marca 2009 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2139)
 4. Zabrania się wnoszenia, używania lub posiadania w trakcie Imprezy:
  • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • materiałów wybuchowych,
  • środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • wyrobów pirotechnicznych,
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • przedmiotów wypełnionych gazami lżejszymi od powietrza (np. balonów z helem) oraz innych przedmiotów lub urządzeń mogących się unosić w powietrzu (np. modeli latających, latawców, lampionów) z wyłączeniem przedmiotów lub urządzeń, które uczestniczą w pokazach lotniczych,
  • kasków,
  • pojemników na płyny lub na produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału, w szczególności ze szkła,
  • pojemników służących do rozpylania substancji żrących, farbujących lub gazu,
  • parasoli, które posiadają ostre zakończenie,
  • wskaźników laserowych lub innych urządzeń emitujących światło laserowe.
 5. Interpretacja co jest przedmiotem niebezpiecznym należy do pracowników Służby Porządkowej i Informacyjnej.
 6. Zabrania się wnoszenia na Teren Imprezy napojów zarówno alkoholowych, jak i bezalkoholowych z wyłączeniem wody w oryginalnie zamkniętych przez producenta plastikowych butelkach o pojemności do 1,5 litra oraz napojów w butelkach plastikowych o pojemności do 0,5 litra, w tym mleka, przeznaczonych dla dzieci uczestniczących w Imprezie w wieku do 7 lat, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.
 7. Osobom obecnym na Imprezie zabrania się wnoszenia na teren Imprezy kamer oraz aparatów fotograficznych w celu utrwalania materiałów z koncertu poprzez nagrywanie.
 8. Służby Porządkowe w imieniu Organizatora prowadzą depozyt przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione.
 9. Zakazuje się wprowadzania pojazdów oraz psów i innych zwierząt na Teren Imprezy (z wyjątkiem psów przewodników).
 10. Organizator Imprezy lub przedstawiciel służby porządkowej może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej:
  • osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny w przedmiocie zakazu wstępu na imprezę masową,
  • osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub substancji,
  • osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty (w tym butelki szklane i plastikowe, noże itp.), materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  • osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 11. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych lub wezwań porządkowych Służb Porządkowych, Kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz innych uprawnionych podmiotów, w tym Policji, straży gminnej (miejskiej) oraz Żandarmerii Wojskowej.
 12. Zakazuje się podczas Imprezy:
  • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle lub urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
  • korzystania z urządzeń znajdujących się na Terenie Imprezy niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz niszczenia infrastruktury,
  • wchodzenia na obszary, niezgodnie z Regulaminem, które są niedopuszczone dla uczestników Imprezy (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
  • rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej osoby lub na Terenie Imprezy w tym terenie wokół sceny,
  • używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszających dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób,
  • podejmowania działań celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania osoby, w szczególności poprzez użycie elementu odzieży lub przedmiotu do zasłaniania twarzy,
  • rozniecania i podsycania ognia, zapalania środków pirotechnicznych lub innych środków łatwopalnych oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
  • pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
  • spożywania napojów o zawartości alkoholu powyżej 3,5% oraz zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania Terenu Imprezy,
  • wyrażania lub rozpowszechniania haseł, sloganów, symboli lub materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i innych stanowiących atak na godność ludzką,
  • działalności o charakterze komercyjnym, politycznym, marketingowym, a także prowadzenia wszelkich zbiórek pieniężnych lub podejmowania innych działań promocyjnych lub protestacyjnych, bez względu na ich komercyjny charakter, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora bądź osoby upoważnionej przez Organizatora,
  • wnoszenia i rozpowszechniania na Terenie Imprezy ulotek lub innych materiałów o charakterze promocyjnym, politycznym lub reklamowym bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora,
  • blokowania przejść, ciągów komunikacyjnych oraz dróg ewakuacyjnych,
  • przebywania osób w innych miejscach niż te, które zostały w tym celu wyznaczone, co może skutkować powstaniem ryzyka utraty życia lub zdrowia,
  • utrwalania w jakikolwiek sposób koncertów zespołów muzycznych występujących na scenie podczas Imprezy.
 13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Terenie Imprezy powinny:
  • natychmiast powiadomić służby porządkowe lub inne uprawnione podmioty,
  • stosować się do poleceń służb porządkowych oraz komunikatów nadawanych przez sprzęt nagłaśniający,
  • kierować się do wyjść ewakuacyjnych,
  • unikać paniki,
  • nie utrudniać działań Służbom Ratowniczym oraz innym uprawnionym podmiotom,
 14. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia właściciele, najemcy lub użytkownicy jakiegokolwiek obiektu o charakterze wystawienniczym, gastronomicznym, handlowym, rozrywkowym lub innego znajdującego się na Terenie Imprezy powinni:
  • natychmiast powiadomić o zagrożeniu osoby przebywające w danym obiekcie,
  • natychmiast powiadomić o zagrożeniu służbę porządkową i informacyjną oraz najbliższą jednostkę Straży Pożarnej, Policji, straży gminnej (miejskiej) lub Żandarmerii Wojskowej wskazując jednocześnie dokładną informację na temat rodzaju oraz lokalizacji zagrożenia,
  • usunąć wszelkie osoby z miejsca gdzie występuje zagrożenie,
  • odciąć dopływ energii elektrycznej,
  • usunąć materiały łatwopalne oraz pojemniki ze sprężonymi gazami,
  • przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu danego obiektu lub zabezpieczyć rejon zagrożenia do czasu przybycia właściwych służb ratowniczych.

 

§3

 1. Służby Informacyjne są zobowiązane do:
  • informowania uczestników imprezy masowej o umiejscowieniu punktów medycznych, sanitarnych, gastronomicznych,
  • informowania uczestników imprezy masowej o wymogach bezpieczeństwa określonych przez organizatora i udogodnieniach dla uczestników imprezy,
  • izolowania stref i rejonów nieprzeznaczonych dla publiczności,
  • nadzorowania bezpiecznego wejścia i wyjścia z Terenu Imprezy masowej,
  • obserwacji obszarów potencjalnego zagrożenia,
  • przeciwdziałania nadmiernemu zagęszczaniu osób,
  • reagowania na próby łamania regulaminu imprezy i regulaminu obiektu lub terenu oraz informowanie o takich przypadkach sił porządkowych,
  • reagowania na skargi składane przez uczestników imprezy.
 2. Służby Porządkowe są uprawnione do:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
  • legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty lub napoje alkoholowe lub bezalkoholowe, o których mowa w 2 pkt 4.
  • wydawania poleceń porządkowych osobie zakłócającej porządek publiczny lub zachowującej się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania porządkowego takiej osoby do opuszczenia Imprezy;
  • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych, Uczestnika lub każdą inną osobę, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 3. Członkowie służb porządkowych lub funkcjonariusze Policji są upoważnieni do przeprowadzania kontroli Uczestników Imprezy, w tym do przeprowadzania kontroli z wykorzystaniem środków technicznych. W szczególności kontrola, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przeprowadzona w celu ustalenia, czy Uczestnik znajduje się w stanie po użyciu lub pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innego środka o podobnym działaniu lub w posiadaniu broni, materiałów wybuchowych lub innych niedozwolonych przedmiotów. Odmowa poddania się kontroli może skutkować odmową wstępu na teren Imprezy albo nakazem opuszczenia terenu Imprezy.
 4. Czynności, o których mowa w 3 pkt. 1 oraz 2 Regulaminu, powinny być wykonywane
  w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby,
  w stosunku do której zostały podjęte.

 

§4

 1. Organizator jest uprawniony do utrwalania Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Organizatorzy wyznaczają Sektory Imprezy zwane strefami w tym:
  • zaplecze techniczno - socjalne (sektor specjalny),
  • widownia – miejsca stojące,
  • zespoły wejścia głównego,
  • punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne (sektor specjalny),
  • Strefa Funduszy Europejskich,
  • Strefa Doliny Lotniczej,
  • Strefa Statyczna Samolotów,
  • Strefa Ekspozycji Naziemnej,
  • Strefa Zabaw dla dzieci
  • Strefa gastronomii,
  • Strefy specjalne niedostępne dla Uczestników
 3. Wstęp do wybranych specjalnych Sektorów mają osoby legitymujące się Identyfikatorem Specjalnym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, które zostały pozostawione na Terenie Imprezy.
 5. Właściciele, najemcy lub użytkownicy jakiegokolwiek obiektu o charakterze gastronomicznym znajdującego się na Terenie Imprezy zobowiązani są do:
  • zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z ich obiektów,
  • zapewnienia aby w swoich obiektach posiadali sprawny sprzęt gaśniczy z oznaczonym terminem ostatniej legalizacji
  • przestrzegania warunków określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

 

§5

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem na Organizatorze spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na Terenie Imprezy w czasie jej trwania. W szczególności Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe, udostępnia pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu lub zmiany programu pod względem artystycznym lub czasowym Imprezy z uzasadnionych powodów, niezależnych od nich.
 3. Organizator informuje, że osoby przebywające na Terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci, w szczególności do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Terenie Imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.
 4. Organizator ma prawo do rejestracji przebiegu imprezy, a zwłaszcza zachowań publiczności.
 5. Materiał zarejestrowany za pomocą urządzeń, o których mowa w punkcie 4 stanowić może dowód służący do wszczęcia postępowania karnego.
 6. Organizator może również utrwalać, transmitować oraz rozpowszechniać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora, sponsorów, partnerów i patronów medialnych Imprezy. Organizator lub odpowiednio sponsor, partner i patron medialny może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.
 7. Wejście na Teren Imprezy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie swojego wizerunku do celów określonych w 5 pkt 4 - 6.

 

§6

 1. Podczas Imprezy mają zastosowanie przepisy karne znajdujące się w Rozdziale 9. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia z dnia 20 marca 2009 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2139):
  • Kto nie wykonuje polecenia porządkowego lub wezwania, wydanego na podstawie niniejszej ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne w czasie i w miejscu imprezy masowej oraz kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł,
  • Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł,
  • Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe powyżej 3,5 % podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł,
  • Kto, będąc do tego zobowiązany, nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy masowej albo przekazuje informację nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł,
  • Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,
  • Kto w czasie trwania imprezy masowej wdziera się na teren obiektu lub na teren, gdzie prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku,
  • Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy oraz kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§7

 1. Organizator ma prawo do ograniczenia zakresu programu pokazów w sytuacji wystąpienia przyczyn od niego niezależnych (np. złych warunków atmosferycznych), ze względów bezpieczeństwa lub z innych uzasadnionych powodów.
 2. Właściciele, najemcy lub użytkownicy jakiegokolwiek obiektu o charakterze wystawienniczym, gastronomicznym, handlowym, rozrywkowym lub innego znajdującego się na Terenie Imprezy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z działalnością obiektu lub zaistnienie tam zdarzenia pożarowego lub innego zagrożenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które zostały poniesione przez osoby przebywające na Terenie Imprezy w skutek nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu .
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie nie należące do jego służb oraz za szkody, które zaistniały z powodu siły wyższej.
 5. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika Imprezy, Organizator może dochodzić związanych z tym roszczeń.
 6. Odpowiedzialność za osoby małoletnie przebywające na Terenie Imprezy ponoszą ich pełnoletni opiekunowie.
 7. Wszelkie pojazdy zaopatrzeniowe, które wjeżdżają na Teren Imprezy są zobowiązane do posiadania wymaganego przez prawo wyposażenia. Osoba kierująca pojazdem tego rodzaju jest zobowiązana do opuszczenia Terenu Imprezy do godziny 8.00 w dniu imprezy lub gdy polecenie opuszczenia Terenu Imprezy zostało wydane przez służbę porządkową lub informacyjną. W sytuacji nie zastosowania się do polecenia nakazującego opuszczenie Terenu Imprezy pojazd może zostać usunięty z Terenu Imprezy na koszt właściciela i pozostawiony na parkingu zlokalizowanym poza Terenem Imprezy.
 8. Za korzystanie z ogólnodostępnych parkingów samochodowych P1 do P6 udostępnionych na potrzeby Uczestników pobiera się jednorazową opłatę w wysokości 5 zł/dzień za jeden pojazd.
 9. Dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej i gości specjalnych dysponujących zaproszeniami udostępniony zostaje nieodpłatny parking „PP” zlokalizowany na terenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.

 

§8

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia i obowiązuje do momentu ogłoszenia przez Organizatorów oficjalnego zakończenia Imprezy.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję